Beskrivelse af den ensfarvede stær

En mørk fugl på 21.5 cm. Om sommeren er dens fjerdragt helt sort, dog har halsen et purpurfarvet skær. Hannens næb har blå basis, ellers gult. Hunnens næb er gult. Benene er lyserøde hos hunnen og røde hos hannen.  Om vinteren har den pletter på fjerdragten, dog mere spredte end på stæren. Ungfuglen liner stærens ungfugl, men er noget mørkere. Den har mere melodiøs sang end stæren.

Stærens sang er varieret med kaglen og fløjtelyde samt efterligninger af andre fugles sange.

Der er mellem 0 og 1 individer om året i Danmark. Normalt holder de til på den iberiske halvø og det vestlige Middelhav. De yngler i skove, byer og åbent land. De søger mest føden i flokke på det åbne land. Føden består af bær og frugter fra buske og træer samt smådyr i jorden.